piątek, 9 marca 2018

"Mogilno - moja Ojczyzna" regulaminy konkursów


Mogileńskie Towarzystwo Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zapraszają nauczycieli oraz uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w spotkaniach bibliotecznych prezentujących zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Spotkania będą organizowane od 15 marca do 30 czerwca 2018r.
Termin każdego ze spotkań należy wcześniej uzgodnić telefonicznie pod numerem 52 315 25 94.
Zapraszamy również do udziału w konkursach :
- plastycznym „Mogilno moje miasto” adresowanym do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.
- wiedzy o Mogilnie adresowanym do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Spotkania w bibliotece oraz konkursy dofinansowano ze środków Gminy Mogilno w ramach zadania "Mogilno - moja Ojczyzna" 620 rocznica nadania praw miejskich,       100 rocznica odzyskania niepodległości Mogilna. 



„Mogilno  moje miasto”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno

1. Organizator:
Mogileńskie Towarzystwo Kultury przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie
2Adresat:
uczniowie szkół podstawowych gminy Mogilno.
3Cele konkursu:
-            uczczenie i rozpropagowanie 620. Rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu,
-          pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
-          wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
-          wyrabianie poczucia estetyki,
-          inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
-          kształcenie umiejętności zauważania piękna w najbliższym otoczeniu,
-          budzenie zainteresowania historią, architekturą i przyrodą Mogilna,
-          popularyzowanie wiedzy o regionie i nauka spojrzenia na otaczający świat oczami plastyka.
4. Warunki uczestnictwa.
-          Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno. 
-          Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorom wraz z pracą konkursową, karty zgłoszenia udziału w  konkursie.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
-          Zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej Mogilno               oczami mieszkańca w sposób portretujący miasto, jego najbardziej interesujące i charakterystyczne miejsca, reklamujący najbardziej godne uwagi obiekty. Prace mogą  być wykonywane indywidualnie w domach lub m.in. podczas zajęć szkolnych, klubowych i świetlicowych w dowolnej technice plastycznej. 
-          Najlepsze prace zostaną opublikowane na okolicznościowych kartkach pocztowych. 
-          W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które dotychczas nie były nigdzie publikowane  ani nagradzane w innych konkursach. Prace przestrzenne oraz wykonane zespołowo nie będą brane pod uwagę.                                                                                                                                                       5Zasady oceny prac:
-         Prace będą oceniane przez niezależną komisję konkursową powołaną przez organizatora.
-         Komisja konkursowa nagrodzi po 3 prace w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-IV i V-VIII. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
-         Prace należy zabezpieczyć ofertówką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:         
    
 imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna,                  adres zamieszkania uczestnika.
-          Każdy z uczestników może przekazać nie więcej niż 3 prace, które przechodzą na własność organizatora. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji przekazanych prac.

      Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej            w Mogilnie ul. Rynek 8.w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018r.  
                                           
      6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator konkursu.   
Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje uczestnictwo w konkursie. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.                                                                                                                                              Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika.                                                                                                                                                 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku - załącznik nr 2. do niniejszego regulaminu.
Konkurs jest organizowany w ramach zadania „Mogilno - moja Ojczyzna 620. rocznica nadania praw miejski i 100. rocznica odzyskania niepodległości Mogilna” dofinansowanego ze środków Gminy Mogilno. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Mogilna zwołanej z okazji 620. rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie .
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować:
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Rynek 8 88-300 Mogilno
      Tel. 52 315 25 94  e-mail.: biblioteka@mbp.mogilno.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     



Mogilno – moja Ojczyzna
regulamin konkursu wiedzy o Mogilnie


      1.      Organizator
Mogileńskie Towarzystwo Kultury przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
      2.     Adresaci:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych gminy Mogilno                  
i odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
      3.    Termin:
Konkurs odbędzie się  24. 04.2018r.  o godzinie 10.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
4.   Cele konkursu:
              - uczczenie 620. rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu,   
              - budzenie zainteresowania historią miasta,
              - poszerzenie wiedzy o historii miasta wśród młodzieży,
              - kształcenie umiejętności korzystania z literatury naukowej dotyczącej regionu,
              - promocja zbiorów regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
5.  Zasady uczestnictwa:
              - Każda szkoła gminy Mogilno może wytypować, spośród uczniów klas V-VIII, 3 uczestników    konkursu. 
               - Każdy z uczestników będzie oceniany indywidualnie. 
               - Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorom karty zgłoszenia    udziału w konkursie najpóźniej w dniu konkursu.                                                                                    Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
               - Zadaniem uczestników konkursu jest poprawna odpowiedź na 10 pytań konkursowych, dotyczących historii Mogilna w czasie wyznaczonym przez organizatorów.                                                                                 
 Lista publikacji na podstawie, których przygotowano pytania i zadania konkursowe -załącznik nr 2    do niniejszego regulaminu. Publikacje są dostępne w wypożyczalni oraz Pracowni Regionalnej  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Rynek 8.
6.  Zasady oceny:  
               -Prace uczestników konkursu oceni niezależna komisja powołana przez organizatorów.
              - Komisja przyzna 3 nagrody uczestnikom, którzy uzyskają najwięcej punktów. Komisja  zastrzega  sobie prawo do innego podziału nagród.      
7. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator konkursu.                     Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje uczestnictwo w konkursie.        Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. 
Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika.                                                                                                                                                               
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku - załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.    

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
Załącznik nr 2 - Lista publikacji na podstawie, których przygotowano pytania i zadania konkursowe.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
Konkurs jest organizowany w ramach zadania „Mogilno- moja Ojczyzna 620. rocznica nadania    praw miejskich i 100. rocznica odzyskania niepodległości Mogilna” dofinansowanego ze środków   Gminy Mogilno. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Mogilna zwołanej z okazji 620. rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować:
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Rynek 8 88-300 Mogilno
Tel. 52 315 25 94 e-mail.:biblioteka@mbp.mogilno.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Lista publikacji na podstawie, których przygotowano pytania konkursowe.

Publikacje zwarte.
1.       Janusz Karwat: Powstanie wielkopolskie w Mogilnie – na kanwie artykułu prof. Zdzisława   Grota//W: Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim. Poznań, 2008
2.       Czesław Łuczak: Dzieje Mogilna. Poznań, 1998
3.       Grzegorz Ratajski: Mogilno. Poznań, 1998
4.       Sześć wieków miasta Mogilna (Kronika obchodów). Poznań, 1999

Czasopisma (dostępne w Pracowni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie).

1.       Benedictum Nr 3(77) z 03.1999r.

2.       Rozmaitości Mogileńskie:
       Nr 123(153) z 01.2003r.; Nr 128(140) z 06.2003r.                                                                                  
       Nr 138(150) z 05.2004r.;                                                                                                                          
       Nr 154(166) z 10.2005r.;                                                                                                                          
       Nr 165(177) z 10.2006r.;                                                                                                                         
       Nr 187(199) z 06.2010r.;  Europejski Weekend Wydanie Specjalne Rozmaitości Mogileńskich;    
       Nr 190(202 ) z 11.2010r.;                                                                           
       Nr 192(204) z 10.2011r.;                                                                                                                          
       Nr 200(212) z 10.2012;  Nr 201(213) z 12.2012;                                                                                    
       Nr 207(219) z 09.2013r.; 208(220) z 10.2013r.;                                                                                      
       Nr 231(243) z 04/05. 2017; Nr 233(245) z 08.2017r.; 235(247) z 12.2017r.
                                                                                        

                                                                                                                                                                 

Zachęcamy do wypożyczania audiobooków

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 
zachęca do wypożyczania audiobooków. 

Audiobooki są dostępne 
w Wypożyczalni dla Dorosłych i w Oddziale dla Dzieci. 

Zapraszamy!

Nowości:







































poniedziałek, 5 marca 2018

Biblioteka partnerem w realizacji zadania Mogileńskjego Towarzystwa Kultury


Mogileńskie Towarzystwo Kultury wzięło udział w ogłoszonym przez Burmistrza Mogilna otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i otrzymało dofinansowanie wysokości 1500 złotych na realizację zadania w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Mogileńskie towarzystwa kultury realizuje zadanie „Mogilno – moja Ojczyzna” – 620 rocznica nadania praw miejskich i 100 rocznica odzyskania niepodległości Mogilna.

Partnerem w realizacji zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, w jego organizację włączy się także nieodpłatnie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu.

W ramach zadania zostaną ogłoszone konkursy: plastyczny Mogilno moje miasto dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, wiedzy o najdawniejszej historii Mogilna dla klas V-VIII szkół podstawowych i konkurs Na straży pamięci  dla uczniów szkół ponadpodstawowych, na najciekawszy udokumentowany biogram osoby zasłużonej dla ziemi mogileńskiej.

Zadanie obejmie: wykłady poświęcone historii miasta; okolicznościowe wystawy pokonkursowe i towarzyszące wykładom oraz, adresowane do młodzieży, spotkania w bibliotece prezentujące zbiory regionalne i zasady ich gromadzenia.

Efektem realizacji zadania będą między innymi okolicznościowe pocztówki prezentujące Mogilno oczami dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz upowszechnienie, propagowanie i popularyzowanie wiedzy historycznej, zwłaszcza regionalnej, na tle wydarzeń kształtujących dzieje całego kraju. Celem zadania jest także zgromadzenie materiałów biograficznych, uhonorowanie ważnych dla historii Polski i regionu rocznic 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego 620. rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu.
Zadanie będzie realizowane od 1.03.2018r. do 10.11.2018r. całkowity koszt wyniesie 3000 złotych.

piątek, 23 lutego 2018

Spotkanie w bibliotece


W czwartek, 22 lutego 2018 r. mogileńską bibliotekę odwiedziła grupa dzieci i młodzieży z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie.

Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z księgozbiorem Oddziału dla Dzieci, po czym spędziły miło czas na zabawach ruchowych w sali interaktywnej. Na koniec spotkania wykonywały kukiełki z drewnianych łyżek i kolorowych serwetek.

Fot. MBP


Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

czwartek, 22 lutego 2018

Ferie zimowe w bibliotece

We wtorek 20 lutego w mogileńskiej bibliotece odbyły się kolejne zajęcia w ramach ferii zimowych.

Dzieci wysłuchały opowiadania o zimowej przygodzie Muminków w interpretacji Marii Czerwińskiej. Wskazywały różnice między rysunkami oraz łączyły śnieżki w pary.

Uczestnicy integrowali się podczas zimowych zabaw ruchowych, a na koniec spotkania w grupach tworzyli bałwanki z surowców wtórnych.

21 lutego 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyły się ostatnie zajęcia dla dzieci podczas tegorocznych ferii zimowych. 

Dzieci poznały księgozbiór Oddziału dla Dzieci, odgadywały baśniowe i zimowe zagadki. W części plastycznej wykonywały zabawne kukiełki, po czym bawiły się w sali interaktywnej.

Korzystając z DRZWI OTWARTYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MOGILNIE i dzięki uprzejmości pani Magdaleny Pollak dzieci zwiedziły budynek komendy, poznały charakter pracy funkcjonariuszy oraz przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa na drodze.

Fot MBP


Fot. MBP

DKK w czytelni mogileńskiej biblioteki

21 lutego w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pdbyło się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Moderatorem spotkania była Danuta Krajewska.
Uczestniczki dyskutowały o losach bohaterów oraz formie literackiej powieści                                  Jill Santopolo"Światło, które utraciliśmy".
Tematem marcowego spotkania będzie powieść biograficzna "Gorączka o świcie" Petera Gardosa.
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP