piątek, 22 kwietnia 2016

Powiatowy konkurs fotograficzny "Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

TEMAT KONKURSU:
Powiatowy konkurs fotograficzny "Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

ORGANIZATOR

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1 88 - 300 Mogilno.

CELE KONKURSU

 1. Zwrócenie uwagi młodzieży na otaczający ją świat i zachęcenie do spojrzenia na najstarsze zabytki najbliższej okolicy poprzez obiektyw aparatu.
 2. Zainteresowanie młodzieży zabytkami Szlaku Piastowskiego.
 3. Zwrócenie uwagi na doniosłe znaczenie regionu w najdawniejszej historii Polski.
 4. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zainteresowania młodzieży historią regionu i Polski.
 5. Zwrócenie uwagi na związek między kulturą i historią Polski z tradycją i kulturą chrześcijańską.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne oraz reprezentanci szkół – wyłącznie autorzy nadesłanych prac. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest ich autorem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl.
 3. Załącznik 1 zawiera mapkę oraz listę proponowanych obiektów lecz nie jest obligatoryjny. Uczestnicy konkursu mogą fotografować inne obiekty należące do Szlaku Piastowskiego.
 4. Nadesłane prace wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową powinny być wykonane przez uczestnika konkursu. Prace biorące udział w konkursie nie mogły być wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wystawiania nadesłanych prac z podaniem nazwiska autora.
 6. Prace powinny być przekazane organizatorowi w wersji tradycyjnej (analogowej) w formacie A4 (21x29,7) i elektronicznej na płycie CD/DVD. Fotografie w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi. Każdą prace i płytę należy opatrzyć wymyślonym przez autora hasłem (nie nazwiskiem autora). Powtórzenie identycznego hasła w metryczce pracy umożliwi identyfikację autora po otwarciu koperty z jego danymi.
 7. W zaklejonej kopercie wraz z pracami należy dostarczyć kartę zgłoszenia (zał. 2) oraz metryczkę każdej pracy z hasłem identycznym jak na pracy konkursowej (zał.3 ).
 8. Termin doręczenia prac upływa 17.05.2016r.
 9. Termin ogłoszenia wyników upływa 30.05.2016r.
 10. Nadesłane zdjęcia i płyty nie podlegają zwrotowi.
 11. Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej zostanie przekazany uczestnikom pocztą elektroniczną i umieszczony na stronie organizatora.

PODZIAŁ NAGRÓD

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Przewidziano przyznanie nagród rzeczowych oraz także dyplomów i wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace bez karty zgłoszeniowej, niezgodne z regulaminem, zniszczone , nieopisane, przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników i ich publikacji w mediach w celach promocji konkursu.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
 6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
 7. Na uroczystość rozdania nagród organizatorzy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt i odpowiedzialność.
 8. Prace należy przekazać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
www.mbp.mogilno.pl

Załącznik 1

Mapa i lista obiektów Szlaku Piastowskiego

   
  Proponowane obiekty
Czerniejewo - zespół pałacowy
Giecz      -     relikty palatinum, kościoły: pw. Św Jana Chrzciciela, Wniebowzięcia NMP  
Gniezno -     wzgórze Lecha, kościoły: pw. św. Jana Chrzciciela, św. Trójcy, św. Mikołaja, oo Franciszkanów
Grzybowo -  kościół pw. św Mikołaja, grodzisko
Inowrocław -  kościoły: pw. św. Mikołaja, pw. imienia NMP
Kostrzyn - kościół pw. św. Piotra i Pawła
Kościelec - kościół pw. Św Małgorzaty
Kruszwica Mysia Wieża, kolegiata pw. św. Piotra i Pawła
Kwieciszewo - pw. św. Magdaleny
Lednica -  Mały Skansen, zespół zabytkowych budowli
Lubostroń - zespół pałacowy
Łubowo - kościół pw. św. Mikołaja

Mogilno - pobenedyktyński zespół klasztorny, kościół pw. św. Jakuba
Orchowo - kościół pw. Wszystkich Świętych
Ostrów Lednicki - relikty kaplicy i palatinum
Pakość - Kalwaria
Pobiedziska - skansen miniatur, kościół pw. św. Michała Archanioła
Poznań - Ostrów Tumski, Zamek Przemysła, kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego
Strzelno - ponorbertański zespół klasztorny
Wylatowo -kościół pw. św. Piotra i Pawła
Wenecja - ruiny zamku Mikołaja Nałęcza

Źródło mapy i listy wybranych, proponowanych obiektów: 
http://gniezno.pttk.pl/poznaj-szlak-piastowski