piątek, 25 września 2015

Konkurs wiedzy historycznej - "Mogilno moja mała ojczyzna"

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.

2. ADRESAT KONKURSU
Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z gminy Mogilno.

3. CELE KONKURSU
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych
 • propagowanie wiedzy o ziemi mogileńskiej
 • rozbudzanie zainteresowań historią regionu
 • integracja międzyszkolna 

4. TERMIN, MIEJSCE

Data: 27 październik 2015 r., godz 11.00

Miejska Biblioteka Publiczna - czytelnia ul. Narutowicza 1 lub sala 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie ul. Narutowicza 1

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • uczestnikami konkursu są uczniowie kl. IV-VI
 • szkoła zgłasza 3- osobowy zespół uczniów
 • szkoła przesyła karty zgłoszeń (załącznik nr 1) na adres biblioteki do 20 października 2015 r.
 • uczestnicy przybywają z nauczycielem lub opiekunem 

6. ORGANIZACJA KONKURSU
 • uczniowie rozwiązują przygotowane przez Organizatora zadania i odpowiadają na pytania
 • wykonanie zadań ocenia komisja powołana przez Organizatorów
 • konkurs trwa ok. 2 godzin
 • za zajęcie I, II, III miejsca zespoły otrzymają nagrody
 • regulamin konkursu udostępniono na stronach internetowych www.mbp.mogilno.pl ; bibliotekawmogilnie.blogspot.com ; http://www.mogilno.pl ;

Informacje o konkursie można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Narutowicza 1, tel. (52) 318 55 08, oraz ul. Plac Wolności 22 tel. (52) 315 25 94. 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje uczestnictwo w konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

na konkurs wiedzy historycznej

MOGILNO MOJA MAŁA OJCZYZNA”


Imię i nazwisko: ...............................................................................................
Adres : ...............................................................................................
Wiek : ...............................................................................................
Nazwa szkoły : ...............................................................................................
Klasa : ...............................................................................................
Opiekun: ...............................................................................................
Telefon kontaktowy do opiekuna: …...................................................Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.........................................................................

Podpis uczestnika konkursu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAŁĄCZNIK NR 2


………………………………………………………..
(imię i nazwisko)


………………………………………………………..
(adres zamieszkania)


………………………………………………………..


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz jego wizerunku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie, na niżej wymienionych stronach internetowych i w prasie lokalnej:Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej.

Pałuki i Ziemia Mogileńska.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje uczestnictwo w konkursie "Moja mała ojczyzna" – konkurs wiedzy historycznej. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania...............................................................................................
Data, podpis