środa, 9 września 2015

Mogileńska biblioteka jutro! - konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie obchodzi w 2015 r. jubileusz 70-lecia. Placówka służy mogilnianom od 1945 r. choć jej tradycja sięga jeszcze czasu zaborów.Obecnie biblioteka jest placówką nowoczesną. Oferuje nie tylko klasykę ale także nowości książkowe, dostęp do IBUK Libra – platformy książek elektronicznych i Internetu, zaprasza na wykłady, spotkania autorskie i warsztaty.Biblioteka służy mieszkańcom bez względu na ich wiek, zainteresowania czy status społeczny. Celem mogileńskich bibliotekarzy jest tworzenie przestrzeni bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich.W 2015 r. pojawiła się szansa na poszerzenie tej przestrzeni i nowy lokal.Władze samorządowe zaproponowały znajdującą się przy ul. Rynek 8 halę mogileńskiego Sokoła. Hala usytuowana jest zarazem nad jeziorem, jak i w sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie oraz sali Mogileńskiego Domu Kultury. Zapraszamy młodych czytelników by pokazali jak ich zdaniem ma wyglądać nowoczesna biblioteka.

Temat konkursu: Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę z której w przyszłości chciałbym korzystać.


Konkurs jest organizowany z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.

Celem konkursu jest:

- rozwój wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników
- kształtowanie postawy twórczej
- popularyzowanie biblioteki i czytelnictwa
- zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz regionu
- kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie. 

Zasady uczestnictwa:

a. Adresaci konkursu:
- uczniowie klas I- III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
- gimnazjaliści

b. Technika wykonania:
praca rysunkowa lub malarska w formacie A3 może być wykonana farbami, kredkami, pastelami, ołówkiem, węglem, flamastrami.

c. Termin; praca powinna być dostarczona do siedziby biblioteki przy ul. Narutowicza 1 lub do Oddziału dla Dzieci przy ul. Plac Wolności 22 do 5.10.2015r.

d. Jeden autor dostarcza jedną pracę.

e. Każda z prac powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą : imię i nazwisko, adres,
telefon kontaktowy, nazwę szkoły, klasę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (wzór załączono do regulaminu). 

f. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji prac w celach promocyjnych.

Prace w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie oceniała komisja powołana przez organizatora.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje uczestnictwo w konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.


………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie, na niżej wymienionych stronach internetowych i w czasopismach:

http://www.mogilno.pl

https://www.facebook.com/facebook

https://www.blogger.com/home

Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale warunkuje uczastnictwo w konkursie: Mogileńska biblioteka jutro! - konkurs plastyczny. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Data, podpis
...........................................................