czwartek, 19 maja 2016

Termin zgłoszeń na konkurs pięknego czytania przedłużony do 31.05.2016

Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2016
Rokiem Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916 )
  100 rocznica śmierci
170 rocznica urodzin autora "Trylogii".

"Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się albo czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega,
albo zaśnie – w każdym razie wygra..."
Henryk Sienkiewicz


Regulamin Konkursu Pięknego Czytania
fragmentów książki H. Sienkiewicza
"W pustyni i w puszczy".


* Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
- partnerami : Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie
oraz Koło SBP Mogilno.
* Odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu :
Magdalena Czerwińska, Sławomira Wolff-Mazurkiewicz, Marzena Olejniczak.

* Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych
z gminy Mogilno wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.


Cele konkursu :
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu,
- promowanie mody na czytanie,
- pokonywanie tremy, nieśmiałości w wystąpieniach publicznych


* Zasady konkursu :
Etap I - wewnątrzszkolny
- Każda szkoła zgłasza łącznie 3 swoich uczestników wyłonionych w eliminacjach określonych
według własnych zasad.
- Nad prawidłowym przebiegiem konkursu (eliminacji) czuwa nauczyciel bibliotekarz
lub nauczyciel polonista.
- Uczestników należy zgłosić do finału w ustalonym terminie podanym w dalszej części
regulaminu.
Etap II – Finał konkursu :
- Uczestników oceniać będzie wytypowana przez Organizatora komisja konkursowa.
- Finaliści konkursu – występują przed jury w kolejności alfabetycznej -
losują fragment książki "W pustyni i w puszczy", który prezentują po krótkim przygotowaniu. Po upływie wyznaczonego czasu komisja zabiera wszystkie teksty.
Czas wystąpienia konkursowego 3 minuty.

* Podczas czytania ocenie podlegać będzie :
- płynność i bezbłędność czytania,
- wyrazistość i dykcja,
- interpretacja czytanego tekstu,
- radzenie sobie z tremą
Za każdą w/w kategorię uczestnik może uzyskać od 1 do 5 punktów.

Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzcę konkursu.
W sytuacji zdobycia tej samej liczby punktów przez uczestników konkursu,
decyduje dodatkowe losowanie fragmentu tekstu i zaprezentowanie przed jury według zasad przedstawionych wyżej.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody : za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.
Wszyscy uczestnicy Konkursu Pięknego Czytania otrzymają dyplomy.

Termin konkursu

Finał Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza
"W pustyni i w puszczy" odbędzie się :
7 czerwca (wtorek), godzina 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia ul. G. Narutowicza 1  

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 31 maja 2016r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci ul. Plac Wolności 22 (Aleje).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych :
Informacje o konkursie można uzyskać w :
Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. G. Narutowicza 1
tel. (52) 318-55-08
ul. Plac Wolności 22 (Aleje)
tel. (52) 315-25-94
Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie
tel. 519-351-384
w godzinach ich pracy
Załączniki:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
na Konkurs Pięknego Czytania
fragmentów książki H. Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy”


 1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
.....…........................................................................................................................................

 1. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW
 1. ................................................................................................
 2. ................................................................................................
 3. ................................................................................................

 1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)
  .....................................................................................................................
 2. KONTAKT (tel./e-mail)
  .....................................................................................................................
Załącznik nr 2

Do Regulaminu
Konkurs Pięknego Czytania
fragmentów książki H. Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy”


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych : imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku oraz umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie oraz w lokalnej gazecie dla celów związanych z realizacją Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu.


.................................................................. .......................
imię i nazwisko uczestnika klasa.....................................................................
nazwa szkołyPodanie danych jest dobrowolne. Organizator konkursu – jako administrator danych poinformował mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.


........................... ................................................................
data czytelny podpis składającego oświadczenie*


* oświadczenie podpisuje uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny)
nieletniego uczestnika.